Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ